Dzieło Biblijne
Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych kl. od I do III Drukuj E-mail

REGULAMIN BIBLIJNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

w roku szkolnym 2015/2016

 pt:

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest

miłosierny” (Łk 6,36)

§ 1

Postanowienie ogólne

1.     Cele konkursu:

 - Wdrażanie w lekturę Pisma św.

- Zachęta do zapoznania się z nauczaniem papieża Franciszka, który ustanowił rok kościelny 8.12.2015 – 20.11.2016 rokiem miłosierdzia

- Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych

- Kształtowanie wrażliwości artystycznej

 

2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od I do III Diecezji Rzeszowskiej.

Organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Rzeszowskiej

 

3.     Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A3 w której uczeń zaprezentuje jeden wybrany przez siebie temat:

 a) Wskrzeszenie syna wdowy z Nain (Łk 7,11-17)

 b) Pojednana i kochająca grzesznica (Łk 7,36-50)

 c) Przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10,29-37)

 d) Zagubiona owca (Łk 15,4-7)

 e) Syn zagubiony i syn wierny: „syn marnotrawny” (Łk 15,11-32)

 

4.     Wymagania dotyczące prac:

a) Technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3

b) Praca powinna być:

- samodzielna i indywidualna

          - podpisana z przodu w dolnym lewym rogu: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, temat pracy. Wielkość czcionki: 13, rodzaj czcionki: Arial.

 
 § 2

Etapy konkursu

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

- Etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac i przekaże 3 (trzy) najlepsze do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie na adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.

Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z pieczęcią szkoły wg załącznika, PROTOKÓŁ z etapu szkolnego oraz ZGODĘ rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, wizerunku, klasy, szkoły, nazwy miejscowości pochodzenia dziecka oraz zdobytego miejsca w Konkursie (prace bez karty zgłoszeniowej, protokołu oraz zgody rodziców nie będą brane pod uwagę).

- Etap diecezjalny – powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac.

Informacja o nagrodzonych uczniach, adresie miejsca w którym zostaną im wręczone nagrody, zostanie przekazana do szkoły drogą telefoniczną lub mailową.

 § 3

Termin konkursu

1.  Prace z etapu szkolnego powinny zostać przekazane do dnia 22 stycznia 2016 r. na adres podany w § 2.

2.  Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym: 26 stycznia 2015 r.

 

3.  Rozdanie nagród 5 lutego 2015 r.

 

Opiekunowie wraz z nagrodzonymi dziećmi powinni zgłosić swoje przybycie do dnia 3 lutego 2016 r. na adres mailowy:

lub

bądź pocztowy:

Ks. M. Dzik, 36-007 Krasne, Malawa 516 

 

& 4

Komisje konkursowe

1.  Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej, która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową na adres podany w § 2.

2.  Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej. 

 

§ 5

Nagrody

Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Możliwa wystawa nagrodzonych prac w Millenium Hall w Rzeszowie.

 

§ 6

Uwagi końcowe

 

1.  Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.

2.  Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.

3.  Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.

4.  Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w konkursie. 

5.  Regulamin Konkursu oraz formularz Karty zgłoszeniowej jest dostępny na internetowej stronie Diecezjalnej Dzieła Biblijnego (http://biblista.pl/ - link - Dzieło w Diecezjach – rzeszowska).

 

6.  Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu (istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba się po nią zgłosić osobiście u Organizatora Konkursu).

 

7.  Załącznik: Formularz Karty zgłoszeniowej szkoły do konkursu.

 

Informacji na temat Konkursu udziela ks. M. Dzik

mail: lub

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Pieczęć szkoły

 

 

Nazwa szkoły…………………………………………………………..

 

 

Adres, telefon, mail szkoły ………………………………..………………………………………………………..

 

 

 

 

Imię i nazwisko, klasa

 

 

Imię i nazwisko opiekuna, telefon,

e - mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

…………...                                 …………………………

miejscowość, data,                     podpis Dyrektora

 

 

 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY

 

Wyrażam zgodę na publiczne wykorzystanie pracy Konkursowej i danych Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim w środkach masowego przekazu oraz podczas wystawy pokonkursowej.

 

 

………………………………                                               ……………………………..

         Miejscowość, data                                             Podpis Rodzica/ Opiekuna

 

 

 

 

 

 

Pieczątka szkoły                                                                            Miejscowość, data

 

                                                                                                                                    

 

Protokół

Biblijnego Konkursu Plastycznego Diecezji Rzeszowskiej

dla dzieci Szkół Podstawowych klasy od I do III

pt. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)

 

 

 

W dniu …………………..  w Konkursie Biblijnym w Szkole Podstawowej ………………...               …………………………………………..………………………… wzięło udział ….…. dzieci.

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: ..………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………..

dokonała następującego rozstrzygnięcia:

 

Miejsce

Imię i nazwisko laureata

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna, telefon, e - mail

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji Konkursowej:

 

 

 

 

     

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl